เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ฯ แก่สมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าว

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ฯ แก่สมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าวโดยมี นายรัตน์ วงษ์เนตร และนางสาวนภาภรณ์ ดำช่วย และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่สมาชิกแปลงใหญ่ การจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สมาชิก มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

โพสท์ใน แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ พรไชย ปลัดอาวุโส อำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความรู้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยภายในงาน ประกอบด้วยหน่วยงานในอำเภอเกาะพะงันที่มาให้ความรู้ ประกอบด้วย ก.ศ.น. สหกรณ์การเกษตร การประปาส่วนภูมิภาค สาธารณสุข ปศุสัตว์อำเภอ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าว วิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวโฉลกหลำ และจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด สำนักงานชลประทาน ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สถานีพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้กับเกษตรกร อีกทั้งภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เช่น น้ำหมักชีวภาพ ต้นดาวเรือง ผักสลัดปลอดสารพิษ กล้วยหอม เป็นต้น มีการแข่งขัน กินแหลกชิงรางวัล เพื่อสร้างความสนุกภายในงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 ราย ณ ศพก.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน ศพก. | ใส่ความเห็น

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช. ครั้งที่ 2

วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี  เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน  จัดอบรมโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช. ครั้งที่ 2 โดยอบรมเกี่ยวกับโมโดลธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน การกำหนดกฎระเบียบข้อตกลงของศูนย์ ศดปช การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ดิน   มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน  30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน ศดปช. | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ดำเนินการประชุมประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยนางสาวจุฬารักษ์ ทองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล  ข้อมูลเอกภาพ ประมาณการผลผลิต การประเมินการติดดอกออกผล แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาด โรคและแมลง การจัดการศัตรูพืช ของไม้ผล 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง  ณ  สวนนายจรินทร์ ใจสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 6 ราย

โพสท์ใน ไม้ผล | ใส่ความเห็น