ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

หมู่ที่ : 2
ตำบล : เกาะพะงัน
อำเภอ : เกาะพะงัน
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี 8 4 2 8 0
โทรศัพท์ สนง. : 0 7 7 – 3 7 7 – 2 4 8
โทรสาร : 0 7 7 – 3 7 7 – 2 4 8
email : sur_kopha-ngan@doae.go.th
website : www.kophangan.suratthani.doae.go.th