บุคลากรนางสุมนรัตน์ นาคมณี
เกษตรอำเภอเกาะพะงัน


นางสาวจุฬารักษ์ ทองรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ


นางสาวหัตถาพร สุขเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ


นางสาวจันทนา ศรีทองกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายภูสิทธิ์ ภู่ไพบูลย์
เจ้าพนักงานทั่วไป