สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และเยี่ยมเยียน ศพก และแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ให้การต้อนรับ นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่  เน้นย้ำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเกาะพะงัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้  โดยมีนายนพดล เรืองจันทร์ ประธานศพก. นำเยี่ยมชมศูนย์ พร้อมทั้งพูดคุยปัญหาในการดำเนินงาน   เยี่ยมแปลงแปลงใหญ่มะพร้าว โดยมีนายสฤษดิ์ โชติช่วง ประธานแปลงใหญ่มะพร้าว พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสรุปผลการดำเนินงาน แนวทาง ปัญหา ในการดำเนินงานของกลุ่ม และเยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอเกาะพะงัน โดยมีนายณรงค์ ศรีพงัน ประธานแปลงผึงโพรง นำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง

โพสท์ใน ศพก., แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการ one stop service และโครงการต่างๆ ณ สำนักเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 20-21 มกราคม 2564  นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมต้อนรับ นางสุนิภา คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินโครงการเพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย ทันตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานโครงการ one stop service , การวางแผนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน , ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ติดตามการระบาดของศัตรูพืชมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน โดยเฉพาะตำบลเกาะเต่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เน้นย้ำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านใต้ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  ศพก.  แปลงใหญ่มะพร้าว แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ของอำเภอเกาะพะงัน

โพสท์ใน ศจช., ศดปช. | ใส่ความเห็น

ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

วันที่  19 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี  เกษตรอำเภอเกาะพะงัน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน  จัดประเมินศักยภาพและทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน แก่วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าว และวิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนาง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วิสาหกิจชุมชนละ 10 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน วิสาหกิจชุมชน | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอเกาะพะงัน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน  เข้าพบนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเกาะพะงัน พร้อมมอบกระเช้าและขอพร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น