เกษตรเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน  การทำเกษตรอินทรีย์ มีการปลูกมะนาว มะม่วง พืชผัก  กล้วย มะละกอ  ถั่วพู เป็นต้น  ในพื้นที่หมู่ที่  4,5 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

เกษตรเกาะพะงัน ร่วมประชุม ในการดำเนินการขอมาตรฐาน อย. และ มาตรฐาน GMP

วันที่ 23- 24 มีนาคม 2564  นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน มอบหมายให้นางสาวหัตถาพร สุขเจริญ และนางสาวจุฬารักษ์ ทองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม รับฟังแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)ในการดำเนินการขอมาตรฐาน อย. และ มาตรฐาน GMP โรงงานแปรรูปน้ำมันมะพร้าว ของวิสาหกิจจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขอมาตรฐานสินค้า มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน หมู่ที่ 4 ต. บ้านใต้ อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ, วิสาหกิจชุมชน | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมตรวจรับเครื่องผสมปุ๋ย โครงการ one stop service ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยนางสาวหัตถาพร สุขเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเกาะพะงัน ร่วมตรวจรับเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( one stop service ) โดยมี นางนันท์นภัส ทองเผือก ฝ่ายบริหารทั่วไป และนายศรัญยู อนุกูล นางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจรับและส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยในครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศดปช. หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน ศดปช. | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อกม.

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อกม. หมู่ที่ 7 ต. เกาะพะงัน โดยมีการปลูกแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชผักอินทรีย์ เช่น มะเขือ กวางตุ้ง ผักกาด พริก และมะพร้าว มะนาว อโวกาโด กาแฟ สัปปะรด ในแปลงนายวีระ ฮั่นวิระนนท์ อกม. หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น